Cộng trừ hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn - Tính nhẩm nhanh với phương pháp Soroban 3

Tình trạng ra: 20/21 bài học

Cộng trừ hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn - Tính nhẩm nhanh với phương pháp Soroban 3