Cộng trừ hàng trăm có kết quả dưới 999 - Tính nhẩm nhanh với phương pháp Soroban 3

Tình trạng ra: 21/21 bài học

Cộng trừ hàng trăm có kết quả dưới 999 - Tính nhẩm nhanh với phương pháp Soroban 3