Ôn tập Kyna Soroban 2 - Tính nhẩm nhanh với phương pháp Soroban 3

Tình trạng ra: 04/04 bài học

Ôn tập Kyna Soroban 2 - Tính nhẩm nhanh với phương pháp Soroban 3