Thực hành Kyna Soroban 3 - Tính nhẩm nhanh với phương pháp Soroban 3

Tình trạng ra: 05/05 bài học

Thực hành Kyna Soroban 3 - Tính nhẩm nhanh với phương pháp Soroban 3